ARiMR: Nawet do
100 000 zł zwrotu za zakup zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę

10/12/2021

Ruszył nowy nabór wniosków w ARiMR w programie „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w terminie od dnia 10 grudnia 2021 r. do dnia 7 lutego 2022 r.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od dnia 10 grudnia 2021 r. do dnia 7 lutego 2022 r

Zgodnie z opublikowanym w dniu 2 grudnia 2021 r. ogłoszeniem Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu " Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020..

Maksymalna wysokość pomocy na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami to 100 tys. zł w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie ma formę refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych i jest to 50 procent lub 60 procent w przypadku inwestycji zakupu zbiornika przez młodego rolnika.

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na zakup kompletnego zbiornika ZAWADA.TECH™ na gnojówkę lub gnojowicę. Zwrot środków można otrzymać na kompletny zbiornik z wyposażeniem takim jak: pokrywa pływająca, linia poboru/napełnienia, mieszadło przez ścianę zbiornika. Wszystkie te koszty budowy zbiornika z wyposażeniem i montażem uprawniają do ubiegania się o przyznanie pomocy z ARiMR. 

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z Programem działań termin na dostosowanie powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych został określony na:

31.12.2024 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP i

31.12.2021 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP (wyłącznie w przypadku młodego rolnika inwestycja w takim zakresie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia przez młodego rolnika prowadzenia gospodarstwa jako kierujący).

O pomoc może ubiegać się rolnik, w gospodarstwie którego jest posiadaczem, prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, zwanych dalej „zwierzętami gospodarskimi”, z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będzie brana m.in. liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, udział kosztów kwalifikowanych inwestycji objętych operacją, polegających na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w Programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, oraz to czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, nie wystąpił o pomoc w ramach typu operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”

Wnioski o udział w programie można składać w burach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji ale także w oddziałach regionalnych. Wypełnione dokumenty można złożyć osobiście lub przez osobę upoważniona. Dla ceniących sobie wygodę dokumentację można również wysłać za pomocą firmy kurierskiej (radzimy takie doręczenie zlecić z potwierdzeniem odbioru). Dokumenty można również wypełnić w wersji elektronicznej i złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Warto nadmienić, że zbiorniki ZAWADA.TECH™ na gnojówkę lub gnojowicę charakteryzują się bardzo szybkim montażem, brakiem wymaganych skomplikowanych prac ziemnych oraz wylewki betonowej a także pozwolenia na budowę. Pracę można rozpocząć po zgłoszeniu w odpowiednim Starostwie chęci budowy zbiornika. ZAWADA.TECH™ pomaga również w bardzo krótkim czasie uzyskać zgodę ze Starostwa.

W terminie 50 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostanie opublikowana lista kolejności przysługiwania pomocy.

ZAWADA.TECH™ wymiary zbiorników.
ZAWADA.TECH™ zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę.
Link do ogłoszenia ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-412-inwestycje-majace--na-celu-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych---nabor-od-10-grudnia-2021-r-do-7-lutego-2022-r
Dokumenty aplikacyjne: https://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-aplikacyjne-nabor-10-grudnia-2021-r-do-7-lutego-2022-r

Zbiorniki

Dowiedz się więcej o zbiornikach na gnojówkę / gnojowicę.

Rozmiary

Sprawdź standardowe wymiary naszych zbiorników na gnojówkę lub zbiorników na gnojowicę.

Kreator

Stwórz swój zbiornik na gnojówkę / gnojowicę aby poznać bezpłatnie wycenę w 6 prostych krokach.

Dziękujemy za przeczytanie!

Sprawdź więcej artykułów

© Copyright 2021 ZAWADA.TECH - All Rights Reserved